Morten Traavik lecture + ”Liberation Day”

Morten Traavik ”Liberation Day”

KULTURHUSET 12/3 Lecture 17:00 + movie 18:00 
TICKETS HERE Morten Traavik is a Norwegian director and artist working across a wide spectrum of artistic genres and international borders. Trained as theater director in Russia and Sweden, the notion of the world as a stage and identity as role play is never far away in his works, as well as a characteristically blurred distinction between art, activism and social issues.

About ”Liberation Day"
Under the loving but firm guidance of an old fan turned director and cultural diplo- mat, and to the surprise of a whole world, the ex-Yugoslavian now Slovenian cult band Laibach becomes the first rock group ever toperform in the fortress state of North Korea. Confronting strict ideology and cultural differences, the band struggles to get their songs through the needle’s eye of cen- sorship before they can be unleashed on an audience never before exposed to alternative rock’n’roll. Meanwhile, propaganda loudspeakers are being set up at the border between the two Koreas and a countdown to war is announced.

The hills are alive... with the sound of music.


--- Om Morten Traaviks ”Liberation Day” på svenska

Den norska konstnären och teaterregissören Morten Traavik arbetar i ett brett spektra av konstnärliga uttryck och geografiska utgångspunkter. Han är skolad teaterregissör i Ryssland och Sverige. I hans verk är idén om världen som en scen och identitet som rollspel aldrig långt borta, såväl som en karaktäristisk förskjutning av distinktionerna mellan konst, aktivism och socialt arbete. Traaviks separatutställningar ”Miss Landmine” och ”Body Armour” har tidigare presenterats på Armémuseet i Stockholm.

 
Om ”Liberation Day”
Under kärleksfull men distinkt ledning av ett gammalt fan, som antar rollen som regissör och kulturdiplomat har Traavik överraskat en hel värld. Det ex-jugoslaviska numera slovenska kultbandet Laibach har blivit det första rockbandet som någonsin turnerat i det hårt slutna Nord Korea. Bandet får konfronteras med strikt ideologi och kulturella olikheter och får kämpa för att deras låtar ska släppas igenom cencurens nålsöga, innan de kan möta en publik som aldrig förut blivit exponerade för alternativ rock.

Samtidigt som detta sker, på gränsen mellan de båda koreanska staterna, basunerar propagandans högtalare ut budskapet att kriget är nära.

Samtidigt som det på stadsgränsen mellan de båda koreanska staterna, basuneras propagandas högtalare ut budskapet att kriget är nära.

The hills are alive... with the sound of music.

www.traavik.info 
www.liberationday.film

 

Rosalind Goldberg, Sandra Lolax, Stina Nyberg ”Immunsystemet”

Rosalind Goldberg, Sandra Lolax and Stina Nyberg "IMMUNSYSTEMET"

WELD 11/3 17:00 + 12/3 15:00 
TICKETS HERE

Foto: Anders Lindén
Immunsystemet is a performance that in an intimate setting investigates the everyday and ordinary discomforts of the body. It departs from the political history of the body and the back side of well being, highlighting the soft, leaking, vulnerable parts of organic life. Through a personal investigation of the body's insufficiencies and failures it engages with bodily activities and what they represent.

”It was the most natural thing in the world, the body, it existed and performed its work even if you did not devote one single thought to it. It constituted a happy union of loose and solid, of liquid and stiffened, mucus and enamel, in general it seemed to be a skilfully not to say artfully devised totality of parts that, witnessed individually, could seam laughable and in some cases repelling. The sum, the body as construction and coherence, deserved both respect and admiration.”

Rosalind Goldberg, Sandra Lolax and Stina Nyberg have been working together since 2008.

Their collaboration is built on a shared interest in the body's biological and social constructions, and methods for exploring the murky waters where these reside. They perform a choreographic basic research in how our surrounding, our biology and our lived experiences shape the body and its movements. For each project they reformulate the form of the collaboration and the methods they work with.

Together they have completed the projects A Section of Falling (2008), A White Rhythm Section (2009), Weapons of Mass Production (2010) and Fake Somatic Practice (2011). Their work have been presented at Tanztage Berlin, Lofft Leipzig, Schauspielhaus Chemnitz, Schauspielhaus Bochum, Dialog Dance festival in Kostroma Russia, Uferstudios in Berlin, Tou Scene in Stavanger, Moderna Dansteatern and Weld in Stockholm.

 The quote above is from Torgny Lindgren ”Hummelhonung” (1995)

Credits:
Choreography and performance: Rosalind Goldberg, Sandra Lolax, Stina Nyberg
Costume and scenography: Ingela Ihrman
Light design: Josefin Hinders
Part time co-workers: Tom Engels, Anne Schuh, Ida Arenius, Tiia Kasurinen
Support: Kulturkontakt Nord, Stockholms Stad, Stockholms Läns Landsting and residency at c.off
Co-production: Mad House Helsinki, Skogen, Weld
Production: The Artist Cooperative Interim kultur

--Om Immunsystemet på svenska

Immunsystemet är en föreställning som i en intim publiksituation undersöker det vardagliga obehaget. Den utgår från kroppens politiska historia och välmåendets baksida, med fokus på de mjuka, läckande, sårbara delarna av kroppsligt liv. Genom en personlig undersökning av kroppens futtighet och dess tillkortakommanden riktas uppmärksamheten mot kroppsliga aktiviteter och vad de representerar.

”Den var den naturligaste sak i världen, kroppen, den förelåg och utförde sitt verk även om man inte ägnade den en enda tanke. Den utgjorde en lycklig förening av löst och fast, av flytande och stelnat, slem och emalj, överhuvudtaget föreföll den att vara en skickligt för att inte säga konstfärdigt uttänkt helhet av delar som, betraktade var för sig, kunde te sig skrattretande och i vissa fall frånstötande. Summan, kroppen som anordning och sammanhang, förtjänade både aktning och beundran."

Rosalind Goldberg, Sandra Lolax och Stina Nyberg har samarbetat sedan 2008. Deras samarbete bygger på ett delat intresse av kroppens biologiska och sociala konstruktion, och metoder för att utforska de grumliga vatten som de befinner sig i. De utför en koreografisk grundforskning i hur vår omgivning, vår biologi och våra levda erfarenheter formar kroppen och dess sätt att röra sig på. För varje projekt formulerar de alltid formen för samarbetet och vilka metoder de använder sig av.

Tillsammans har de slutfört projekten A Section of Falling (2008), A White Rhythm Section (2009), Weapons of Mass Production (2010) och Fake Somatic Practice (2011). Deras verk har presenterats på Tanztage Berlin, Lofft Leipzig, Schauspielhaus Chemnitz, Schauspielhaus Bochum, festivalen Dialog Dance i Kostroma Ryssland, Uferstudios i Berlin, Tou Scene i Stavanger, Moderna Dansteatern och Weld in Stockholm.

 Citatet ovan är från Torgny Lindgrens ”Hummelhonung” (1995)

Credits:
Koreografi och framförande: Rosalind Goldberg, Sandra Lolax, Stina Nyberg
Kostym och scenografi: Ingela Ihrman
Ljusdesign: Josefin Hinders
Deltidsmedarbetare: Tom Engels, Anne Schuh, Ida Arenius, Tiia Kasurinen
Stöd: Kulturkontakt Nord, Stockholms Stad, Stockholms Läns Landsting samt c.off residens
Samproduktion: Mad House Helsinki, Skogen, Weld
Produktion: Anställningskooperativet Interim kultur

Föreställningen den 11 mars kl. 17:00 kommer att syntolkas. Syntolkning bokas via Weld på info@weld.se.

 

Mårten Spångberg ”Powered by emotion”

Mårten Spångberg "Powered by Emotion" 
KUNGLIGA OPERAN - GULDFOAJÈN 11/3 21:00 
TICKETS HEREPowered by Emotion is a full night solo created and performed by Mårten Spångberg originating from a desire to dance and sing without having access to skill and technical capacity in relationship to the production of, on the one hand territory and on the other, perhaps more tangible, notions of identity and belonging. Starting with an interest between territory and political potentiality the choreographer explores two over-determined artistic materials Walter Verdin's film of Steve Paxton's dance to J.S. Bach's Goldberg Variations and the songs of Buena Vista Social Club. Through the performers inability and nonplussed relation to the material it appears that the spectator is urged to reconsider a politics of aesthetics. What we see and hear both is and isn't Stave Paxton dancing and Buena Vista Social Club voicing sentimental love. Powered by Emotion is utter artificiality in its most natural form.


Credits 
With and by Mårten Spångberg
Music Johann Sebastian Bach, Buena Vista Social Club
Support Tanz im August, Swedish Art Council, The Arts Grants Committee

--Om "Powered by emotion" på svenska

Powered by emotion är ett solo skapat och framfört av Mårten Spångberg som kommer från en vilja och önskan om att få dansa och sjunga utan att ha varken förmåga eller teknisk kunskap om hur föreställningar om identitet och tillhörighet konstrueras. Med ett intresse för idéer om territorier och om det potentiellt politiska använder Spångberg två tydliga låsta konstnärliga material; Walter Verdins film av Steve Paxton som dansar till J.S. Bach Goldberg Variations och sånger av Buena Vista Social Club. Konstnärens bristande förmåga och perplexa relation till materialet kräver att åskådaren omprövar sin uppfattning om estetik. Vad vi ser och hör både är och inte är Steve Paxton som dansar eller Buena Vista Social Club som sjunger sentimentalt om kärlek. Powered by emotion är det syntetiska i sin mest naturliga form.


Mårten Spångberg, en av vår tids mest inflytelserika och en av Sveriges mest internationellt erkända koreografer. Spångberg har en bakgrund som kritiker och är en stark drivkraft bakom det expanderade koreografibegreppet, som innebär att koreografi kan vara mycket mer än dans. Han arbetar med koreografi och dans liksom teori och text.


Credits
Av och med: Mårten Spångberg
Musik: Johann Sebastian Bach, Buena Vista Social Club
Med stöd av: Tanz im August, Statens Kulturråd och Konstnärsnämnden

 

 

 

 

Anne Juren ”Studies on fantasmical anatomies”

Anne Juren "Studies on fantasmical anatomies"
KUNGLIGA OPERAN - ROTUNDAN 10/3 15:00 + 11/3 19:00 
TICKETS HERE In her ”Studies on fantasmical anatomies” Anne Juren attempts to expand the contextual boundaries of the term choreography by proposing a creative imaginative space in which the choreography is placed inside the body of the spectator.

Led by a voice, the performance distorted the membranes of the spectator in order to travel the inner and unknown parts of its body. Doing this, it imposes an unreading of what a body is and where its borders are and disrupts the logic of anatomy by creating unexpected relations. The performance attempts to destabilize and deconstruct the individualistic ideologies, and move away from the desire of privacy, normative patterns and logical relationships. During this trip inside its own body, the spectator is engaged in different states of kinesthetic, sensorial, mental and cosmic cannibalistic experiences. A landscape of phantasmagoric and delirious spaces is open, where dysfunctional relations and inimaginable actions can take place, troubling the relations between inner and outer sensations.

    “I arrive at the back of your head
and I start 
    sensing the concave shape of your skull from 
    the inside. my fingers bury themselves in the 
    cerebral convolutions touching the superficial 
    folds of your brains, they prenetrate inside    
    your brain. 

     I seek the medulla tucked in somewhere deep inside 
     your skull. I take the weight of your brain in my 
     palms.
I hold it.
I lift it up a bit. 

     I stay silent, immobile.” 

Credits:
Concept, choreography and performance: Anne Juren 
Set Design: Vladimir Miller 
Light design: Bruno Pocheron 
Foley sound: Céline Bernard 
Assistance : Camille Chanel 

Om "Studies on fantasmical anatomies" på svenska

I Anne Jurens "Studies on fantasmical anatomies" försöker hon expandera de kontextuella gränserna för koreografi genom att föreslå en kreativ,

fantasifull plats där koreografin är placerad inuti besökarens kropp.

Ledda av en röst tas besökaren med på en resa till inre och hittills okända delar av kroppen. En resa som omformulerar vad en kropp är, var dess yttre och inre gränser går och som stör anatomins logik genom att skapa oväntade inomkroppsliga relationer.

"Studies on fantasmical anatomies" försöker destabilisera och dekonstruera individualistiska ideologier och röra sig bort från önskningar om privatliv, normativa mönster och logiska relationer. Under resan i sin egen kropp, går besökaren igenom olika stadier av kinestetiska, sensoriska, mentala och kosmiska upplevelser. Ett landskap där fantasiartade och hisnande utrymmen öppnar sig, där dysfunktionella relationer får existera och otänkbara händelser kan hända, där relationerna mellan inre och yttre förnimmelser rubbas.

Anne Juren, fransk dansare och koreograf baserad i Wien och doktorand i koreografi vid DOCH, Uniarts i Stockholm. Efter studier vid Conservatoire National Supérieur de Danse i Lyon dansade hon med Trisha Brown Co i New York. Hon har arbetat tillsammans med koreografer som Alice Chauchat, Krööt Jurak, DD Doorvillier och konstnären Roland Rauschmeier. För dansvärlden är Juren mest känd för sin magishow “Magical”, ett samarbete med teaterregissören Annie Dorsen, som visades på Dansens Hus 2012. Anne Juren är auktoriserad feldenkraispedagog.

Credits:
Koncept, Koreografi och Medverkande: Anne Juren
Scenografi: Vladimir Miller
Ljus Design: Bruno Pocheron
Ljudeffekter: Céline Bernard
Assistent: Camille Chanel

Iggy Lond Malmborg ”b o n e r”

b o n e r is an analysis of itself.
KULTURHUSET STADSTEATERN 9 + 10/3 -19:00 
TICKETS HERE 


Photo:Tani Simberg

A motive, narrative or theme outside its own being is therefore absent - allowing instead, their traditional setting to speak.

b o n e r works under the premise that one cannot gain a sociological understanding of a situation purely through looking at human behavior, but that one must also take the objects which are enabling (and co-creating) the situation into consideration And as objects have such a hard time to speak, this piece will help them. A voice is given to things, uttering their structural function and explaining their properties - through which they are being valued When speaking, it also gets obvious what they, the objects, make others (humans and non-humans) do. The speaking objects appear as agents in a network, which constitutes the event of the performance.

In b o n e r these agents are presented next to each other and thereby democratized; perceived as equally important, dependent and controlled by each other.

The same network would also include the performer, as one agent with specific properties; its ‘humanity’.

The piece highlights a devilish aspect of the solo-for- mat and thrusts it into the foreground.

By creating a game of valuation, a structure authored by Malmborg -the performance maker- using Malmborg -the performer- for its purposes, he is put in a situation that oscillates between controlling and being controlled. Ultimately aiming for a state in which Malmborg is reduced from being a subject that is acting, to becoming an object that is appearing and being watched.

By and with:Iggy Lond Malmborg
Technical solutions and dramaturgical support: Maike Lond Malmborg
Co-producer: Kanuti Gildi SAAL
In collaboration with : Baltic Cricle Festival (Helsinki), Inkonst (Malmö)
Supported by: Cultural Endowment of Estonia Residency supported by: Nordic and Baltic Mobility programme
Thanks to : Inter Arts Center Malmö, Lucie Tumova, Olev Poolamets, Hendrik Kaljujärv, Taavet Jansen and the world of online nerd forums.
Duration: 90min / Premiere: 12.11.2014,
Baltic Circle Festival (Helsinki)

-- Om "b o n e r" på svenska

b o n e r är en analys av sig själv där ett motiv, narrativ eller en tematik utanför sitt eget varande är uteslutna. I stället framträder deras ramverk och börjar tala.

b o n e r utgår från antagandet att det inte går att förstå en situation bara genom att studera det mänskliga beteendet. En måste också ta objekten som möjliggör och är medskapare av situationen i beaktning.

Eftersom saker har så svårt att prata, kommer föreställningen att hjälpa dem på traven. I b o n e r får sakerna röster som beskriver deras egenskaper genom vilka de värderas. När sakerna talar blir det också tydligt vad de får andra, såväl människor som andra ickemänskliga ting, att göra. De talande sakerna framstår som aktörer i ett nätverk som möjliggör teaterupplevelsen. Aktörerna presenteras sida vid sida och blir därmed lika viktiga, beroende och kontrollerade av varandra. Även verkets upphovsman ingår i detta nätverk, som en aktör med en särskild egenskap: sin mänsklighet.

b o n e r synliggör också en djävulsk aspekt av soloformatet. Genom en form av ständig värdering utnyttjar (av:) Lond Malmborg (med:) Lond Malmborg för sina egna syften. Han ställs i en situation som pendlar mellan att vara i kontroll och att vara kontrollerad, där det inledningsvis handlande subjektet (med:) Lond Malmborg reduceras till ett objekt som blir tittat på.

Av och med: Iggy Lond Malmborg 
Tekniskt & dramaturgiskt stöd: Maike Lond Malmborg 
Samproducenter: Kanuti Gildi SAAL
In i samarbete med: Baltic Cricle Festival (Helsinki), Inkonst (Malmö) 
Med stöd av: Cultural Endowment of Estonia Residency stött av: Nordic and Baltic Mobility programme 
Tack till : Inter Arts Center Malmö, Lucie Tumova, Olev Poolamets, Hendrik Kaljujärv, Taavet Jansen and the world of online nerd forums.