END FEST

--- END FEST
END FEST är en scenkonstfestival i Stockholm. I END FESTS första nedslag i mars 2017 kopplade vi samman publik, institutioner och konstnärer- då sju olika konstnärskap presenteras på Kungliga Operan, Kulturhuset Stadsteatern och Weld. I festivalens andra upplaga på går den endast en dag och en kväll, med en inbjuden konstnär, på två platser. END FEST vill fortsäta utveckla festivalbegreppet genom att i sin andra upplaga bereda och möjliggöra rum för praktikbaserad konst. High end konst. END FEST

---END FEST IN ENGLISH 

END FEST is a hybrid form everlasting festival for the arts and the audience. End fest organizes planned and spontaneous to create interfaces for you to immerse in arts. In the first edition of End Fest, we connected audience, institutions and artists when we presented 7 different artists on The Royal Opera, Kulturhuset Stadsteatern and Weld in Stockholm. For the second edition of the festival, there is only one day and one night, one invited artist in two very different spaces. Thru the second edition, END FEST continues the diffusion of the idea of a festival by facilitating and offering space for practice-based art. High end art. END FEST.


--- END FEST END FEST är ett pågående arbete med att koppla konst, publik och scen i formen av en evighetsfestival. 2017, det första av många år där allt tar slut, firar vi med att göra tre fysiska nedslag på olika platser runt om i Stockholm. Så i mars för vi samman Operan, Kulturhuset Stadsteatern och Weld, med olika konstnärer som alla bidrar med nya, gamla, inköpta, lånade och donerade verk som alla på olika sätt måste visas. Samtidigt öppnar vi ett online forum som, precis som själva idén med internet, är öppet för alla. Ett hål där du kan slänga ur dig nåt men också kräva stringens av andra och dig själv. End Fest skapar dialog och samarbeten mellan konstnärer, publik, de olika konstfälten, det fria konstlivet, institutioner, praktiker och meningar. Mars 2017 är startpunkten för fortsättningen och början på slutet. Vi presenterar ett program på olika platser i Stockholm. Nedslaget i mars är ett debattinlägg/rökbomb som End Fest tillsammans med Kungliga Operan, Kulturhuset Stadsteatern och Weld presenterar. Mars är slutet för lanseringen av denna djupgående idé om nya kopplingar och fler synapser. Stöds av Stockholm stad. END FEST drivs av Mothers of Dales and Mountains. 

--- END FEST IN ENGLISH END FEST is an ongoing work devoted to the connection of art, audience and scene in the form of an eternityfestival. In 2017, the first of many years where everything ends, we celebrate by making three physical End Fest's at various locations around Stockholm. In March, we bring together the Royal Opera, Kulturhuset Stadsteatern & Weld and together we connect with artists who all contribute with new, old, borrowed, bought and donated works who all needs to be shown. At the same time we open an online forum, who, much like the very idea of the internet, is open to all. A hole where you can throw out anything, but also demand rigor (high and low) from other and yourself. End Fest creates dialogue and collaborations between artists, audience, the different art fields, the free art scene, institutions, practices and perspectives. March 2017 is the starting point for the future and the beginning of the end. We present a program at various locations in Stockholm. The impact in March is a smokebomb that End Fest together with the Royal Opera, Kulturhuset Stadsteatern and Weld presents. March is the end of the launch of this in-depth idea of ​​new connections and more synapses. Supported by Stockholm City Culture Council. END FEST is presented by Mothers of Dales and Mountains.